Schoolactieplan Verkeer

Voor een goede borging van de verkeersactiviteiten binnen de school is het binnen het programma SCHOOL op SEEF mogelijk (en voor het verkrijgen en behouden van de Label zelfs noodzakelijk) om een Schoolactieplan Verkeer op te maken.

Het Schoolactieplan Verkeer wordt voor een periode van 3 of 4 jaar vastgesteld waarin de school zich verbindt aan de belangrijkste doelstellingen van SCHOOL op SEEF en zich uitspreekt over het belang van verkeersveiligheid en verkeerseducatie op school.

Het Schoolactieplan Verkeer wordt jaarlijks bijgewerkt (update) met alle verkeersactiviteiten die de school dat betreffende schooljaar gaat uitvoeren. Hierin worden ook eventuele afspraken vermeld die de school met de regio en/of gemeente maakt.

Het Schoolactieplan Verkeer bestaat uit vaste elementen en standaard teksten. Maar omdat elke regio ook eigen afspraken maakt met scholen en gemeenten (afhankelijk van lokale situaties), is het mogelijk om het Schoolactieplan Verkeer af te stemmen op de eigen regionale situatie, mits de hoofdlijnen van het Schoolactieplan Verkeer en de doelstellingen van SCHOOL op SEEF blijven bestaan.

Het Schoolactieplan Verkeer bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding

Hierin wordt aangegeven dat de school het programma actief ondersteunt en verkeersveiligheid belangrijk vindt. Deze tekst kunt u ook gebruiken voor het Schoolplan.

2. Doelstellingen SCHOOL op SEEF

Dit zijn de algemene doelstellingen van SCHOOL op SEEF. Deze zijn afgestemd met de Labeleisen en de Checklist. Dit betekent concreet dat de Checklist-onderdelen een SMART-uitwerking is van de algemene doelstellingen SCHOOL op SEEF.

3. Meerjarenplanning

In de meerjarenplanning wordt voor een periode van 3 à 4 jaar aangegeven wat er jaarlijks op school, in hoofdlijnen wordt ondernomen. Dit wordt in samenspraak met de regio opgesteld en vormt een handleiding voor het schooltraject.

4. Activiteiten en organisatie binnen SCHOOL op SEEF

Het is belangrijk om jaarlijks aan te geven welke concrete activiteiten op school worden ondernomen. U kunt hiervoor het bijgevoegde schema gebruiken, maar ook de Checklist SCHOOL op SEEF. Bij het invullen van de Checklist aan het eind van het schooljaar kunt u namelijk ook direct aangeven welke acties u voor het nieuwe jaar gepland hebt.

5. Contactgegevens / organisatie

Dit zijn alle contactgegevens van alle betrokkenen rondom SCHOOL op SEEF op de school.

Invultemplate Schoolactieplan Verkeer (Word)
Invultemplate Jaarplanning verkeersactiviteiten (Word)
Template taakomschrijving Schoolcontactpersoon Verkeer en verkeersouder (Word)

U bevindt zich hier: Home | Scholen | Verkeersveiligheidslabel | Schoolactieplan Verkeer
U bevindt zich hier: Home | Scholen | Verkeersveiligheidslabel | Schoolactieplan Verkeer