Mijn SEEF infopagina

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de procedure voor het aanvragen van het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF en over de SCHOOL op SEEF checklist. De informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Verkeersveiligheidslabel

U kunt inloggen op Mijn SEEF door op deze link te klikken.

I.v.m. het Coronavirus zullen de bezoeken vervangen worden door een telefonisch consult via beeldbellen. De adviseur neemt hierover contact met u op. Aan de hand van het formulier en het advies besluit de certificeringscommissie van ROV-ZH of een label kan worden toegekend.

Vergaderdata labelcommissie

De labelcommissie vergadert in elk (school)jaar vijf maal.
Let op! de vergaderdatum is tevens de uiterste inzenddatum voor het versturen van de aanvraag voor behandeling in de volgende labelcommissievergadering.

  • 21 april 2020
  • 30 juni 2020
  • 13 oktober 2020
  • 15 december 2020

Een aanvraag verstuurd voor 21 april 2020 behandelt de labelcommissie op 30 juni 2020 enzovoort. De labelcommissie datum is steeds een week voor een officiële vakantie. De labeladviseur neemt direct voor of na deze vakantie contact op met de aanvragende scholen. Aangevraagd voor de ene vakantie, bezocht en besproken voor de volgende vakantie. Bij veel aanvragen kan in overleg worden besloten uit te wijken naar een volgende labelcommissiedatum. 

Het ROV-ZH streeft er naar aanvragende scholen steeds binnen een week na de vergaderdatum van de commissie te berichten over de uitslag.

Labeleisen en voor het label benodigde gegevens

De eisen waaraan een school moet voldoen om voor het label in aanmerking te komen staan in deze factsheet op een rij. Scholen die willen opteren voor het label kunnen in deze factsheet vinden welke gegevens in de loop van de tijd verzameld dienen te worden om de aanvraag te kunnen indienen en onderbouwen.

Geldigheidsduur van het label en herlabelprocedure

Het verkeersveiligheidslabel heeft sinds de vergadering van de labelcommissie van 28 april 2014 een looptijd van drie jaar. 

Dit betekent, dat scholen aan wie het label na 28 april 2012 is toegekend de herlabelaanvraag tijdig moeten indienen om de verlenging na drie jaar toegekend te krijgen. Daarbij geldt de datum van de toekenning door de commissie als datum van toekenning.

Een voorbeeld:

School A heeft het label toegekend gekregen op 2 december 2013. Het label verloopt dus op 2 december 2016. Deze school moet de nieuwe aanvraag voor 8 juli 2016 verzenden, zodat deze tijdens de commissievergadering van 10 oktober kan worden behandeld. 

De procedure voor de herlabelscholen is eenvoudig: voor het indienden van de aanvraag is alleen het meesturen van een actueel schoolactieplan vereist. Dit neemt niet weg, dat de labeladviseur tijdens haar bezoek aan de school alle voor een label vereiste gegevens en documenten zal controleren, dus het is belangrijk, dat deze wel op school aanwezig zijn!

Checklist

Scholen kunnen met behulp van de checklist in kaart te brengen en volgen hoe ze ervoor staan op het gebied van SCHOOL op SEEF en om de afspraken met de verkeersleerkracht vast te leggen en te evalueren. Later dit jaar zal dit formulier worden vervangen door een nieuw digitale checklist. De op de huidige formulieren ingevulde gegevens blijven bewaard. Ingevulde gegevens kunnen –geanonimiseerd- worden gebruikt voor statistieken ten behoeve van het beleid van de SCHOOL op SEEF partners en –financiers.

Heeft u nog vragen?

Kijk hier voor meer informatie over het verkeersveiligheidslabel en de daarvoor geldende criteria.
Kijk hier voor de antwoorden op veelgestelde technische vragen over Mijn SEEF.

Heeft u dan nog steeds vragen?

Mail het ROV-ZH door het contactformulier in te vullen.

U bevindt zich hier: Home | Mijn Seef
U bevindt zich hier: Home | Mijn Seef