Reglement SCHOOL OP SEEF Verkeersveiligheidslabel ROV Zuid-Holland

Werkwijze, positie, taken en afspraken

cMcm9cLQF2GcONiySb2cF70yvuYXSHCbJRFrB5qt.jpg

Vastgesteld in de vergadering van de Labelcommissie op woensdag 19 februari 2020


INHOUDSOPGAVE

 1. Algemene begrippen
 2. Samenstelling van de labelcommissie
 3. Bijeenkomsten van de labelcommissie
 4. Taken en bevoegdheden van de commissieleden
 5. Taken en bevoegdheden labeladviseur(s)
 6. Voorwaarden voor de labelprocedure
 7. Aanvraagprocedure Scholen
 8. Verkeersveiligheidslabel

BIJLAGEN

 1. Bezwaarschrift artikel 6.5 lid 1 van Awb
 2. Labeleisen School op SEEF
 3. Procedure wijzigingen vastgesteld door labelcommissie (2015-2019)
 4. Labelbord
 5. Labelprocedure SCHOOL op SEEF
 6. Procedure bij 5e label uitreiking SCHOOL op SEEF


1. ALGEMENE BEGRIPPEN

 1. 1A.  Label: de schriftelijke toekenning als “verkeersveilige school” aan een basisschool die aan de hiervoor gestelde eisen heeft voldaan.

 2. 1B.  ROV Zuid-Holland: Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, eigenaar van het verkeerseducatieprogramma SCHOOL OP SEEF in de provincie, .

 3. 1C.  SCHOOL op SEEF: Het verkeerseducatieprogramma in Zuid-Holland voor de aanpak en organisatie van verkeerseducatie voor leerlingen van basisscholen.

 4. 1D.  LABELCOMMISSIE: de commissie ingesteld door het ROV Zuid-Holland met als taak het beoordelen van adviezen van de labeladviseurs en toekennen van het verkeersveiligheidslabel.

 5. 1E.  LABELADVISEUR(S): de personen aangesteld door het ROV Zuid-Holland die scholen bezoeken die voor (her) labeling in aanmerking willen komen en de adviezen opstellen voor de labelcommissie en tevens de rol van secretaris van de labelcommissie vervullen.

 6. 1F.  LABELSCHOLEN: de scholen in Zuid-Holland die voldoen aan de labeleisen.

 7. 1G.  LABELEISEN: de eisen waaraan een basisschool moet voldoen voor het behalen van het verkeersveiligheidslabel.

 8. 1H.  LABELCERTIFICAAT: Document dat wordt uitgereikt n.a.v. de toekenning van het label.

  1L. LABELBORD: bord met vermelding verkeersveiligheidslabel en periode geldigheid.


2. SAMENSTELLING VAN DE LABELCOMMISSIE

Het ROV Zuid-Holland stelt een labelcommissie in om namens haar de in dit reglement voor die commissie genoemde werkzaamheden uit te voeren.

 1. 2A.  De labelcommissie bestaat uit tenminste 5, ten hoogste 7 personen. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een verdeling van vertegenwoordiging in de commissie van gemeenten, regio’s, provincie, politie, scholen en/of maatschappelijke organisaties.

 2. 2B.  Leden van de commissie worden geworven en aangesteld door het ROV Zuid-Holland.

 3. 2C.  Leden van de commissie worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. De aanstelling wordt telkens stilzwijgend verlengd.

 4. 2D.  Als een lid de commissie tussentijds verlaat voorziet het ROV Zuid-Holland in de invulling van de ontstane vacature.

 5. 2E.  De werkwijze van de commissie is vastgelegd in dit reglement in de artikelen 3.- 4. - 5.


3. BIJEENKOMSTEN VAN DE LABELCOMMISSIE

 1. 3A.  De labelcommissie vergadert n.a.v. de hoeveelheid te (her)labelen scholen. Het quorum voor een overleg is 3 commissieleden.

 2. 3B.  De leden van de commissie zijn minimaal 3x en maximaal 5x per jaar aanwezig bij een overleg van de commissie.

 3. 3C.  De secretaris van de commissie, één van de labeladviseurs, stelt in samenspraak met de commissieleden jaarlijks een vergaderschema op en communiceert hierover via de website van www.schoolopseef.nl. Het ROV Zuid-Holland draagt zorg voor de toezending van de uitnodigingen aan de labelcommissieleden voor deze bijeenkomsten.

 4. 3D.  De secretaris controleert een week voorafgaand aan een overleg of er genoeg leden aanwezig zijn om de commissie bijeen te laten komen.

 5. 3E.  Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn conform artikel 3A wordt de commissiebijeenkomst uitgesteld. De secretaris informeert de commissieleden hierover.

 6. 3F.  De leden van de labelcommissie ontvangen een vrijwilligersvergoeding per bijgewoonde vergadering. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld.


4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIELEDEN

 1. 4A.  De commissie besluit over het toekennen, aanhouden of afwijzen van het label SCHOOL op SEEF.

 2. 4B.  De commissie gebruikt ten behoeve van de besluitvorming de door labeladviseurs digitaal aangeleverde adviezen, verslagen en documenten.

  4C. Voorafgaand aan de bijeenkomst geven de commissieleden (bij voorkeur digitaal) hun reactie op de agenda onderwerpen met name op de adviezen over scholen.

 1. 4D.  Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt het advies en de punten waardering van een te labelen school vastgesteld.

 2. 4E.  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Indien er geen meerderheid van stemmen wordt bereikt zal de besluitvorming bij het ROV Zuid-Holland worden neergelegd.

 3. 4F.  De commissieleden zijn bevoegd het ROV Zuid-Holland te adviseren over de procedures met betrekking tot SCHOOL OP SEEF, daaronder begrepen aanpassingen of wijzigingen aan de labeleisen en de procedures genoemd in bijlage 2.


5. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN LABELADVISEUR(S)

De Labeladviseur(s):

 1. 5A.  houden overzicht op de te (her)labelen scholen vanuit het SCHOOL OP SEEF systeem.

 2. 5B.  hebben contact met de nieuwe en te (her)labelen scholen.

 3. 5C.  visiteren (audit) scholen.

 4. 5D.  controleren de aanwezigheid en juiste weergave van de vereiste gegevens voor het toetsen van de aanvraag.

 5. 5E.  adviseren de commissie over (her)labeling van scholen op basis van het bezoek aan een school. Het advies wordt bij voorkeur minimaal één week voor de commissie bijeenkomst aan de leden toegezonden.

 6. 5F.  overleggen met ROV Zuid-Holland over aanpassingen in (digitale) procedures en/of labeleisen.

 7. 5G.  zijn aanwezig bij commissiebijeenkomsten. De labeladviseur geeft tijdens de bijeenkomst desgewenst een toelichting en beantwoord vragen over zijn/haar advies. Indien nodig wordt op advies van de commissie de puntenwaardering aangepast.

 8. 5H.  Een labeladviseur kan door het ROV Zuid-Holland worden gevraagd andere werkzaamheden uit te voeren die in direct verband staan met het beoordelen en toekennen van het label en het functioneren van de commissie. Één labeladviseur is secretaris van de commissie.

 9. 5I.  De labeladviseur die de rol van secretaris uitvoert draagt zorg voor verslaglegging van de commissiebijeenkomsten en de daar genomen besluiten. Het besluit van de commissie over een labelaanvraag verwerkt deze in het systeem, zodat alle betrokkenen van de school, de gemeente en de regio geïnformeerd worden. Tevens wordt er na een commissiebijeenkomst een bordenoverzicht verzonden aan het ROV Zuid-Holland voor de te bestellen labelbordjes als ook een voorzet voor publicatie van gelabelde scholen. Procedurele besluiten van de commissie verwerkt de labeladviseur in het reglement.


6. VOORWAARDEN VOOR LABELPROCEDURE

 1. 6A.  Een school wordt gelabeld indien deze voldoet aan de in de bijlage 2 genoemde eisen en na het doorlopen van de label-procedure.

 2. 6B.  HERLABEL: Een school moet na drie jaar aantonen dat zij nog steeds actueel en actief bezig is met verkeersonderwijs en voldoen aan de eisen. Ter controle en toetsing daarvan wordt de school opnieuw bezocht door een adviseur en wordt telkens opnieuw een advies aan de commissie gezonden.

 3. 6C.  UITSTEL AANVRAAG: Een school die na drie jaar, door omstandigheden niet voldoende in de gelegenheid is geweest om het herlabel aan te vragen, kan uitstel aanvragen bij de commissie via de labeladviseur. De school dient bij het verzoek de reden(en) voor uitstel aan te geven.

 4. 6D.  UITSTEL BESLUIT: De commissie zal een besluit over een school uitstellen als die niet overtuigend bewezen heeft aan alle eisen te hebben voldaan. De commissie besluit hierover tijdens hun bijeenkomst. Primair betekent dit dat de school een half jaar uitstel krijgt.
  In uitzonderingsgevallen – te bepalen door de commissie – kan een ander tijdspanne worden vastgesteld. De labeladviseur draagt zorgt voor een dossier over deze school en voor de informatie over het besluit aan de school, de gemeente en projectleider.

 1. 6E:  AFWIJZEN: de aanvraag van het label door een school, die op meerdere punten duidelijk tekortschiet en daardoor niet voldoet aan de eisen, wordt met redenen omkleed door de commissie afgewezen. De labeladviseur draagt zorg voor de informatie over het besluit aan de school, de gemeente en projectleider.

 2. 6F:  MOGELIJKHEDEN van bezwaar: Indien een school bezwaar wil maken tegen een afwijzing van de commissie kan de school een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij het ROV Zuid-Holland , postbus 90602, 2509 LP Den Haag of een digitale kopie via mail aan informatie@schoolopseef.nl. Het bezwaarschrift moet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6:5, lid 1 van de Awb (zie bijlage 1).

 3. 6G:  Bij het ontvangen van een bezwaarschrift zal de labeladviseur c.q. zijn/haar
  zienswijze over de ingediende bezwaren aan de labelcommissie en het ROV Zuid-Holland geven.
  De behandeling van de school zal daarna, in aanwezigheid van alle relevante documenten, opnieuw worden geagendeerd in een volgende labelcommissiebijeenkomst.


7. AANVRAAGPROCEDURE SCHOLEN

 1. 7A.  De commissie oordeelt over een aanvraag voor het verkeersveiligheidslabel. De eisen waaraan een aanvraag moet voldoen staan in bijlage 2 en moeten zijn gepubliceerd op de website www.schoolopseef.nl

 2. 7B.  De labeladviseur toetst, tijdens een schoolbezoek, een aanvraag op basis van die eisen en verwoord dat in een advies aan de commissie. In het advies worden punten toegekend, op basis van de daarbij door de school aangeleverde informatie.

  7C Aanvragen worden uitsluitend tijdens een reguliere bijeenkomst van de commissie behandeld.


8. VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL

 1. 8A.  Het verkeersveiligheidslabel is een certificaat. Hierin wordt door het
  ROV Zuid-Holland vermeld de officiële naam van de school, het aantal punten behaald per onderdeel en het logo van SCHOOL op SEEF. Daarnaast vermeldt het de datum van uitreiking.
  Voor een herlabel wordt een nieuw certificaat uitgereikt.

 2. 8B.  Het verkeersveiligheidslabel wordt vergezeld door een labelbord dat bij de ingang van de school kan worden bevestigd. Het bord is van weerbestendig duurzaam materiaal.
  Op het bord wordt vermeld geldig tot (maand/jaar)

 3. 8C.  Indien een school een herlabel behaalt dan krijgt de school, ter bevestiging daarvan, daarvoor een bord dat onder het eerste labelbord kan worden bevestigd. Het onderbord heeft een soortgelijke kleur en afbeelding en vermeld tenminste de uiterste datum van geldigheid (maand/jaar.)

 4. 8D.  Het labelbord is en blijft eigendom van het ROV Zuid-Holland.
  Indien een school geen herlabel aanvraagt of krijgt dan moeten de borden worden terugbezorgd (eventueel via de gemeente)bij het ROV Zuid-Holland.


Sharing is caring